Bhedah : Movements

Pocket

インド古典舞踊には、Shiro bhedaha:頭の動かしかた・Drishti bhedaha:目の動かしかた・Greeva bhedaha:首の動かしかた・Mandala bhedhaha:体と足の位置 などの動かしかたがあります。


Drishti bhedaha

Pada bhedaha